12 wrzesień 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/EFS/2019 dotyczące dostawy wyposażenia do żłobka „Mali odkrywcy”, w  związku  z realizacją projektu „Mali Odkrywcy” (RPDS.08.04.01-02-069/17) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rynek pracy,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
 
 
 
 
Pliki do pobrania:

28 marzec 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/EFS/2019 dotyczące dostawy wyposażenia kuchni w żłobku „Mali odkrywcy”, w  związku  z realizacją projektu „Mali Odkrywcy” (RPDS.08.04.01-02-069/17) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rynek pracy,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
 
 
 
 
 
Pliki do pobrania:

24 marzec 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/EFS/2019 dotyczące dostawy wyposażenia do żłobka „Mali odkrywcy”, w  związku  z realizacją projektu „Mali Odkrywcy” (RPDS.08.04.01-02-069/17) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rynek pracy,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
 
 
Pliki do pobrania:

03 marzec 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/EFS/2019 dotyczące dostawy i montażu mebli do żłobka „Mali odkrywcy”, w  związku  z realizacją projektu „Mali Odkrywcy” (RPDS.08.04.01-02-069/17) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rynek pracy,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
 
Pliki do pobrania:

12 luty 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/EFS/2019 dotyczące dostawy mebli – stolików i krzesełek do żłobka „Mali odkrywcy”, w  związku  z realizacją projektu „Mali Odkrywcy” (RPDS.08.04.01-02-069/17) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rynek pracy,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
Pliki do pobrania:

12 luty 2019

Projekt „Mali Odkrywcy” (RPDS.08.04.01-02-069/17) realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rynek pracy,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Krótki opis projektu

Projekt jest odpowiedzią na niewystarczającą liczbę miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wysokie koszty zapewnienia opieki w Mieście Oleśnica oraz w gminie wiejskiej Oleśnica i jest realizowany w okresie od 1.09.2018 do 31.05.2020, w partnerstwie z Fundacją „Fabryka Marzeń”. W ramach projektu powstaje 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Odbiorcami wsparcia w projekcie będą osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia, które sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 3. Celem projektu jest poprawa dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i zapewnienie funkcjonowania 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Placówka dostosowana będzie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, które otrzymają pomoc w formie dodatkowego wsparcia logopedy, oligofrenopedagoga i fizjoterapeuty.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 40 osób zamieszkujących gminę miejską Oleśnica oraz gminę wiejską Oleśnica, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, które pozostają bez zatrudnienia lub przebywają na urlopach wychowawczych, bądź chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem po urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, poprzez zapewnienie 40 nowych miejsc opieki dzieciom do lat 3 w nowo utworzonym żłobku „Mali odkrywcy” w Oleśnicy, a w konsekwencji umożliwienie aktywizacji zawodowej lub powrotu na rynek pracy ich opiekunów.

Realizacja celu będzie możliwa poprzez dokonanie adaptacji budynku na potrzeby żłobka a także zapewnienie funkcjonowania utworzonej placówki w czasie 18 miesięcy.

Cel projektu jest spójny z celem szczegółowym RPO WD, Priorytet inwestycyjny: Godzenie życia zawodowego i prywatnego, jakim jest: „Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia”, a także równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu będzie 40 osób, w tym 24 osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych oraz 16 osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Zakłada się udział w projekcie 24 osób pracujących, 8 osób bezrobotnych i 8 nieaktywnych zawodowo.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Oleśnica oraz gminy wiejskiej Oleśnica.

Zapewnienie możliwości skorzystania ze żłobka przyczyni się do aktywizacji zawodowej kobiet i wyrównywania szans na rynku pracy. Zakłada się znacząco większy udział kobiet w grupie docelowej 38 kobiet i 2 mężczyzn.

Projekt jest otwarty na udział wszystkich osób zainteresowanych uczestnictwem bez względu na płeć, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawana religię lub światopogląd, orientację seksualną czy miejsce zamieszkania.

Do placówki przyjmowane będą w pierwszej kolejności dzieci niepełnosprawne lub z dysfunkcjami oraz dzieci osób niepełnosprawnych.

Wszelkie działania w projekcie będą prowadzone w sposób zapewniający możliwość dostępu dla osób z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja

Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn. Rekrutacja do projektu trwać będzie do chwili zrekrutowania grupy 40 uczestników, rekrutacja uzupełniająca trwać będzie przez cały czas trwania projektu. Rekrutacja prowadzona będzie przez zespół zarządzający we współpracy z instytucjami gminnymi z obszaru realizacji projektu.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie: osobiście, telefonicznie, w wersji elektronicznej: adres e-mail: biuro@maliodkrywcy.pl, także w godzinach popołudniowych i w weekendy.

Dodatkowe kryteria naboru:

  1. osoby z obszarów wiejskich + 2 pkt rekrutacyjne
  2. status osoby bezrobotnej + 2 pkt rekrutacyjne
  3. niepełnosprawność rodzica, dziecka + 3 pkt rekrutacyjne;
  4. liczba dzieci w rodzinie – 1 dziecko + 0 pkt., 2 dzieci + 1 pkt., 3 i więcej dzieci + 2 pkt rekrutacyjne
  5. rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko + 2 pkt rekrutacyjne

Etapy rekrutacji:

  1. Wstępna weryfikacja kwalifikowalności zebranie dokumentacji (formularz rekrutacyjny, oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikujących do udziału w projekcie, oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych) .
  2. Przyznanie punktów dodatkowych na podstawie kompletu wymaganych dokumentów.
  3. Utworzenie listy uczestników projektu i listy rezerwowej.
  4. Podpisanie umów oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem.

W celu uzyskania dodatkowych punktów kandydaci do projektu będą musieli przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające (np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie PUP o statusie na rynku pracy, oświadczenia uczestników). W sytuacji, gdy więcej osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne spełnia takie same kryteria niż liczba pozostałych wolnych miejsc o zakwalifikowaniu do projektu decyduje data wpływu na podany w procesie rekrutacji adres „Formularza rekrutacyjnego” wraz z kompletem załączników. W przypadku uzupełniania dokumentów decyduje data wpływu ostatniego wymaganego załącznika. W przypadku braku wszystkich wymaganych dokumentów osoba nie zostanie wpisana na listę uczestników lub na listę rezerwową. Wszystkie zgłoszenia będą oceniane pod względem spełniania warunków koniecznych, a w przypadku konieczności utworzenia listy rezerwowej także liczby zdobytych punktów za kryteria dodatkowe. Osoby, które otrzymają miejsce w żłobku będą informowane mailowo w przypadku braku adresu mailowego telefonicznie. Na miejsce osoby, która zrezygnowała z udziału w projekcie zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this